start page

Ljungsarps Verkstads AB (SE) till pdf (to pdf in Swedish) 

Video Clips here

AUTOMATIC COATING CELL

PGC Trigger with Automatic Vertical 
Stroke & Z-Axis Positioning Control 

-with Quick Shift between Auto and 
Program Control Modes

 
Helautomatsk appliceringsstyrning
 
Svensk/Swedish, 
Medium High Resolution (16 MB)


 
Fully Automatic Paintline Controller 
US English,
Medium High Resolution (14.7 MB)

Vi introducerar härmed PGC ACC, helautomatisk styrning av 2 pistolförare, samt triggning av 6 (option 8 eller flera) pistoler. Systemet som kan mera...

Systemet mäter detaljernas dimensioner i längd, högsta och lägsta punkt, samt bredd på respektive sida av conveyorn med hög noggrannhet.

 I sprutboxen styr systemet positioneringen av 2 pistolförare i Z-led för att hålla lämpligt sprutavstånd.

Systemet styr även pistolernas rörelser upp/ned automatiskt. 

Närhelst man önskar kan man skifta styrningen av positionering och/eller vertikalrörelse mellan automatik och programstyrning med ett tryck på respektive "knapp".

Pistolerna triggas, dvs  stängs automatisk i  luckorna mellan detaljer, med programmerbar noggrannhet.

Systemet kan dessutom positionera dörrar vid härdugnens öppningar, samt styra rengöringscykler, och kommunicerar då med pulverköket.

Bilden ovan: i förgrunden syns mätstationen med horisontellt och vertikalt monterade ljusridåer samt en detalj, hängande i conveyorn, på väg genom stationen. I bakgrunden: PGC-systemet och plastboxen, konstruerad och tillverkad på plats av  Ljungsarps Verkstads skickliga och kreativa konstruktörer. De har även tillverkat mätstationens stativ samt den svängbara upphängningsanaordningen för PGC-systemet.
Undre bilden: HMI-terminalens startsida. 
Bilden t v är ett foto av HMI-terminalens startsida: 

1. Programstyrningen har först aktiverats för båda  axlar (PROGR UPP-NED resp PROGR IN-UT).

2. Därefter har Autostyrningen aktiverats. Auto har prioritet över Programstyrning.  Programstyrningen sätts då i Stand-by, knapparna streckas.

3. Vänstra Menyn: Pistolförarna T1 & T2 är startade, både i vertikalrörelser och positionering i Z-axeln och går nu i Auto. Även  ugnsdörrarna styrs här automatiskt.

4. Om man önskar köra någon av rörelserna  enligt ett  (färdigt) program: välj Programnummer, tryck på  AUTO-knappen i önskad axel så deaktiveras Auto  och programmet tar över.    

5. Knappen "DÖRRAR" går till en sida med manuellkörningsmöjlighet och inmatning i program med Teach in för ugnsdörrarna.
Bilden ovan: Vänstra menyn är knappar för start/stopp 
av de olika rörelserna.
I mitten är bl a knappar för val av 3 olika driftsätt.
Till höger är knappar för att nå de programinställningar, som behövs om man vill använda Programstyrt driftsätt.
Vid tryck på  [T1  T2 IN-UT] -knappen i högra menyn på ovanstående bild kommer man till sidan för Teach in-programmering av pistolförarnas positioner i Z-led, som visas härunder.
Programmeringsförfarande:
1. Manuellt körsätt väljs, antingen här, eller på startsidan ovan. Då sätts T1 T2 IN-UT i OFF-läge.

2. Välj önskat programnummer.

3. T1 resp T2 körs in eller ut till önskade positioner,  varpå knapparna SPARA trycks in. Härvid sparas  dessa positioner i det valda programnummret.

4. När man vill använda dessa inställningar måste man trycka på AKTIVERA, samt gå tillbaka till  startsidan, välja driftsätt PROGRAM och starta T1 o  T2. Man kan nu skifta mellan AUTO och PROGRAM  enligt behov.

Anm.: Bilden t v är tagen från utvecklingsprogrammet för de grafiska terminalerna, den är alltså ej ett foto. Därav de konstiga siffervärdena och rutmönstret.

På liknande sätt kan man programmera in de övre och undre vändpunkterna för pistolförarnas vertikala rörelser. Programmeringsmetoden kallas "Teach in" (eller "inlärningsmetoden").
Den ena av två pistolförare från PAB,  
i serviceposition under en provkörning.

Boxen visas här utan de undre sidoskydden.  Pistolförarna är numera försedda med bl a kabelsläpkedjor.

Positionssensorerna som används för att hålla reda på pistolförarnas lägen i sidled är beröringsfria, och därmed underhållsfria och i hög grad miljötåliga och driftsäkra.

De båda pistolförarna har 900mm åksträcka i sidled och 2000mm vertikalslag.