Hem / Home *

Personsäkerhet Exempel

I många fall förekommer det farliga maskinrörelser även inom lackeringsanläggningar. Exempelvis kan pistolförare i värsta fall ge en ordentlig smäll i huvudet, om olyckan är framme. Vid automatisk start av farlig maskinrörelse krävs att rörelsen omöjliggörs så länge personal vistas i zonen.

Egenkonstruerade skydd är oftast sämre än inget skydd alls och följaktligen ej godkända. Anledningen är att personalen lär sig att lita på skyddet. Vaksamheten blir då lägre än om inget skydd finns. Lägger man därtill, att möjligheten till komponentfel som inte upptäcks ökar med tiden, så är det lätt att inse faran.

Ett godkänt skydd kan utformas så att det inte hindrar tillträde till den farliga zonen och att det är enkelt att återstarta maskinen när zonen har lämnats. De vanligaste, icke hindrande, skydden är baserade på ljusstrålar (ljusridåer och s k ljusbommar). De finns även i form av s k kontaktmattor, som förhindrar farlig maskinrörelse så länge som någon står på dem. I en del fall kan automatisk återstart tillåtas när det övervakade området lämnas. 
Detta gäller ej för skydd av typen instegsskydd. Där måste återställning av funktionen ske från en plats utanför det farliga området, men med god uppsikt över hela den farliga zonen.

Ett skydd av typen ljusbom, som är ett instegsskydd, är ett relativt billigt alternativ, som är enkelt att applicera i de flesta fall, se exemplet här nedan. Betraco kan eventuellt åta sig konsultuppdrag inom detta område. Förfrågningar kan sändas till: info@betraco.se

VBG skyddar sin personal
VBG Produkter AB i Vänersborg har 4 boxar med 2 pistolförare vid varje box. När ett ok med detaljer närmar sig en av boxarna startar pistolförarna automatiskt. Av denna anledning har varje riskområde, där pistolförare finns, försetts med ett instegsskydd av typen ljusbom. Bilden härunder visar instegsskyddet vid en av pistolförarna:

Bilden visar ett ljusstråleskydd, en s k ljusbom, med ljusstrålen markerad (i verkligheten är ljusstrålen osynlig). Ljusbommen består av en sändar- och en mottagarfotocell, som är godkända för ändamålet. Räckvidden är upp till 8m.

I bildens vänstra del (i mitten i höjdled) sitter en låda med den styrenhet och de 2 säkerhetsreläer, som är några av förutsättningarna för godkänd säkerhet. Säkerhetsreläerna har bl a till uppgift att bryta huvudspänningen till pistolförarens drivmotor. I lådans front sitter en återställningsknapp med en indikatorlampa, som visar när skyddet är utlöst.

För att automatisk återstart ska vara möjlig efter det att ljusstrålen brutits, måste man lämna riskområdet och trycka på återställningsknappen. Denna säkerhetsanordning gör det möjligt för personalen att obehindrat gå in och göra nödvändig service, utan att löpa risk att skadas.

På ovansidan av varje box finns en larmlampa, som visar rött blinkande ljus när något av skydden är utlöst. Lampan är väl synlig på långt håll.

To the top