Beskrivning av Provexas anläggning (pdf-blad)  |  Hem / Home  |  Till menyn över installationsexempel
Provexa AB, Göteborg (SE) 
Från 60 minuters till 30 sekunders omställningstid vid produktbyte!
Obemannad drift hos Provexa med PGC-system nr 3 från Betraco Automation.

Provexa AB, som under lång tid varit Ericssons äldsta och viktigaste underleverantör inom ytbehandling, har stärkt sin kompetens ytterligare i och med denna anläggning, Sveriges effektivaste?

År 2000:
Nedan: En av komponenterna, 2:a generationens parabolantenner för Ericssons radiolänkar för mobiltelekommunikation, på väg in i boxen.
År 2000: En skog av "Slideboards" och pistoler utmed den högra sidan av den 10 meter långa boxen.  
Betraco Automation h
ar utvecklat, levererat och installerat styrsystem och programvara. Raymond Meyer, LaRay AB, har ansvarat för anläggningens design i appliceringszonen tillsammans med initiativtagaren Kenneth Malm. Anläggningen är i full drift sedan vecka 39 / 2000 och uppfyller till fullo utlovade specifikationer. Raimo Vilén hos Provexa AB har varit samordnare under hela projektet och även projekterat vidareutvecklingen av anläggningen fr o m 2001. Läs även en kort historik om företaget, längst ned på denna sida.

År 2001:
Från och med augusti, 2001 går anläggningen i obemannad drift.
 
Produkterna laddas på conveyorn och plockas ned av 2 st. robotar, se bilderna härunder. Robotarna startas med signaler från PGC-systemet, som även automatiskt ser till att lämna en kam tom vid byte av produktserie för att ge enheterna i boxen (pistoler och slideboards) tid att ställa in sig.
I en separat lokal sker bl a maskering av de komponenter som ska lackeras. De färdigmaskerade detaljerna hängs sedan på vagnar, som ingår i ett stort s k Pelionmagasin. Vagnarna köas sedan in i magasinet och kan köras ut i valfri ordning till en station, där påhängroboten hämtar detaljerna, en och en, och hänger dom på lackanläggningens conveyor. I och med detta tar PGC hand om styrningen.
Bilden ovan till vänster visar detaljer, som just har hängts av en robot, och som är på väg mot pulverboxen för att målas. Den högra bilden ovan visar färdigmålade detaljer, som kommer ut från härdugnen och nu plockas av för att hängas i den väntande vagnen. Från denna station går detaljerna in för nedplock och förpackning för utleverans.
PGC-systemet som bidrar till att göra denna lösning möjlig.
Systemets programvara har en speciell konstruktion för att tillåta seriestorlekar ned till en detalj med ett mellanrum på endast ca 1 meter mellan olika detaljserier.  Det speciella med systemet är att när en ny detaljserie avancerar in i boxen och närmar sig ett slideboard med pistoler, så kallas rätt program upp automatiskt för dessa enheter, medan övriga enheter kan styras med andra program och applicera andra detaljer. Detta gör det möjligt att applicera upp till 10 olika detaljer samtidigt, med var sina, helt olika, programinställningar.

PGC-systemet kan lagra följande information i vart och ett av totalt 60 program:
· Läget för var och en av totalt 50 pistoler och 8 slideboards (vilket förenklar omflyttning av alla   
  enheter i och med att alla placeringar sparas i PGC:s minne)
·
För- och eftersprut för 50 pistoler (även negativa för- resp. eftersprut, vilket ger möjlighet att 
  styra appliceringen till valfritt område på varje detalj). Ett antal pistoler ges även möjlighet att 
  starta flera gånger på   samma detalj. Alla   värden anges i centimeter.
·
Pistol Av eller På (Av: pistolen används inte i programmet, På: pistolen triggas med 
  programmets inställningar)
·
Hel eller reducerad pulvermängd för var och en av de upp till 50 pistolerna
·
Slideboardposition i Z-led (In / Ut) för 8 slideboards med centimeterprecision
·
För de slideboard, som är utrustade med oscillator eller pistolförare: Upp / Nedrörelse Till eller 
  Från.

Andra funktioner:
· PGC
kan ta emot programkoden från extern enhet (Pelion-anläggningen).
· PGC ger synkroniserade startsignaler till robotarna: PGC mäter conveyorhastigheten i varje 
  ögonblick och räknar fram en fördröjning av starten så att robotarna träffar rätt.
· PGC känner av när en ny produkt ska hängas på conveyorn av roboten och lämnar
  då automatiskt en tom kam.
·
Kopiera-funktion med separata Klistra in-funktioner för olika typer av parametrar förenklar 
  programmeringen.
· Teach in-programmering för slideboardens positioner ger en snabb och lättbegriplig metod.
·
Manuell stegning av valt slideboard 1 cm per tryck, även i auto-läge. Teach in lagrar positionen 
  i valt program.
·
Manuell appliceringsmod, vilket innebär att alla pistoler applicerar så länge som conveyorn är i 
  rörelse. Aktiveras med ett knapptryck. Tillbaka till Auto-triggning med ytterligare ett tryck.
·
Larm i 3 nivåer när det är dags för olika typer av underhåll.
· Automatisk växelvis pulverpåfyllning från container (nypulver) och två återvinningsenheter med 
  inställbar tid  för varje enhet, samt inställbar efterfyllnadstid.

Bilden härunder visar de 6 första av operatörsterminalens 24 funktionstangenter med direktval till alla viktiga funktioner för snabb och enkel programmering och manövrering. I bakgrunden skymtar pistolstyrenheterna.

Den som vill ta del av Provexas egen information finner den här: www.provexa.com

till sidans topp